Η Ασφάλεια Πληροφοριών αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα και η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών κατά το πρότυπο ISO / IEC 27001:2013 που προβλέπει:

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στοχεύει στα ακόλουθα:

Έχει οριστεί Yπεύθυνος ο οποίος έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της λειτουργίας του, καθώς και για την ευθύνη της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών για την ενημέρωση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι δεσμεύονται στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και στην τήρηση των αρχών σε σχέση με την Ασφάλεια Πληροφοριών.