Η εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22301:2019.

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας στοχεύει στα ακόλουθα:

Έχει οριστεί Υπεύθυνος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο και για την παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Το σύνολο του προσωπικού έχει ευθύνη να εφαρμόζει την παρούσα πολιτική και τις αντίστοιχες διαδικασίες του Συστήματος σύμφωνα με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί.

Η Διοίκηση δεσμεύεται στη διάθεση των πόρων που κρίνονται απαραίτητοι για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας της εταιρίας.