Στην Εταιρεία μας δεσμευόμαστε για την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών μας, τη διαρκή βελτίωση του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος και των λειτουργιών της Εταιρείας, την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόληψη της ρύπανσης καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.

Για να επιτευχθούν τα ανωτέρω η Εταιρεία εφαρμόζει Ενοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος κατά πρότυπο ISO 9001:2015 και ΙSO 14001:2015.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και Περιβάλλοντος η Εταιρεία λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

Οι στρατηγικοί στόχοι της Εταιρείας ορίζονται ως εξής:

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα που εμπίπτει στο πεδίο δραστηριοτήτων τους.